Norsk presentasjon av engAGE

 

Mild kognitiv svikt, som bl.a. kan bety at du husker dårligere og har vansker med å orientere deg, er en vanlig effekt av aldring og kan lede til redusert velvære og helse. Ca. 70.000 mennesker i Norge er diagnostisert med demens. På grunn av en aldrende befolkning og økt levealder er antallet sterkt voksende.

EU lanserte for 10 år siden et program de kaller AAL (Active Assisted Living) og som handler om å aldres godt i den digitale verden. AAL støtter hvert år et tjuetalls prosjekter som skal lage markedsklare digitale produkter og tjenester for eldre mennesker. Mange av prosjektene er rettet inn mot mennesker med mild kognitiv svikt og demens.

Illustrasjon av engAGE-norskI 2021 godkjente AAL engAGE-prosjektet. Målet med prosjektet er å bekjempe og bremse progresjon av kognitiv svikt. Resultatet av prosjektet, som ferdigstilles sommeren 2024, er sosiale roboter som skal hjelpe med kognitiv trening og stimulering. Robotene skal engasjere de eldre voksne (og deres omsorgspersoner) i teater og historiefortelling ved å dele fortellinger om levde hendelser og minner eller ved dialog og dramarollespill. Teater og historiefortelling kan forbedre livskvaliteten og velvære slik at eldre voksne kan bevare sin identitet, redusere stress, hukommelsestap og kommunikasjonsutfordringer.

engAGE er også ment å kunne støtte dagliglivets oppgaver ved å gi påminnelser og steg for steg instruksjoner eller videofilmer for hvordan oppgavene løses, f.eks, hvordan du lager kaffe med kaffetrakteren. For sosial samhandling vil engAGE tilrettelegge for at brukerne på en enkel måte kan sette opp videosamtaler med familie og venner.

Robotene skal tilpasses hver enkel person ved bl.a. helhetlig overvåking av personens evne til å utføre daglige aktiviteter og personens velvære ved hjelp av forskjellige sensorer og egenrapportering, samt maskinlæring for å oppdage utviklingen av tilstanden. Pårørende og evt. profesjonelle hjelpere vil ha en rolle i tilpasningen.

To norske selskaper er med i prosjektet: Karde (Oslo) som leverer IKT-løsninger til personer med mild kognitiv svikt og e-læringsressurser for mennesker med utviklingshemning, og Tellu (Bærum) som leverer sensorbasert velferdsteknologi til norske og svenske kommuner. Andre deltakere i prosjektet er Universitetet i Cluj og Iris fra Romania, Universitetssykehuset i Genève i Sveits og INRCA fra Italia. Norges forskningsråd delfinansierer engAGE i Norge.

For å bringe et treffsikkert produkt på markedet vil over 200 sluttbrukere som eldre voksne med mild kognitiv svikt, familieomsorgspersoner og helsepersonell bli involvert i utviklingen. Tester av teknologien og hvordan den virker på målgruppen vil bli satt opp og drevet av Universitetssykehusene i Genève i Sveits, Karde AS i Norge og av INRCA – det ledende nasjonale eldreinstituttet i Italia.

Kontakter i Norge.

Karde
Navn: Riitta Hellman
E-post: rh@karde.no
Telefon: +47 982 11 200

Tellu
Navn: Arnor Solberg
E-post: arnor.solberg@tellu.no
Telefon: +47 959 00 741